Category Archive: Bez kategorii

Dlaczego nazwa przedsiębiorstwa powinna mieć zdolność odróżniającą?

Ciekawy spór zakończył się niedawno przed krakowskim Sądem Apelacyjnym (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 września 2018 r., sygn. I AGa 198/18). Przedmiotem sprawy pomiędzy dwoma przedsiębiorcami działającymi w branży hotelarskiej było to, czy wyraz GRAND „może zostać odebrany przez przeciętnego, modelowego odbiorcę jako oznaczenie konkretnego hotelu czy jako określenie pewnej jakości hotelu”. […]

Read more

Czy dobrze chronisz tajemnicę przedsiębiorstwa?

Wpis 112 tajemnica przedsiębiorstwa zdjecie

Chcesz chronić tajemnicę przedsiębiorstwa? Dane klientów, know-how, strategię sprzedażową? Wiesz, że ochronie podlegają tylko te informacje, co do których podjęto, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności? 4 września 2018 r. weszły w życie przepisy wdrażające dyrektywę nr 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i […]

Read more

Blog (Nie)uczciwa konkurencja – drugie urodziny

I oto mój blog ma już dwa lata. Przez ten czas dzieliłem się z Wami swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Poruszałem na blogu również takie tematy, jak polisolokaty, ochrona dóbr osobistych czy umowy o zakazie konkurencji. Podobnie jak rok temu, również teraz przyszedł czas na małe podsumowanie tego, czego szukaliście na […]

Read more

Blog (Nie)uczciwa konkurencja – urodziny

1 maja 2015 r., po wielu latach spędzonych w innej kancelarii, otworzyłem własną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie. Jednocześnie na początku maja rozpocząłem również publikowanie wpisu na tym blogu. Przez ostatni rok dzieliłem się z Wami moimi doświadczeniami z zakresu nie tylko zwalczania nieuczciwej konkurencji, ale i ochrony dóbr osobistych oraz prawa reklamy. Przyszedł czas […]

Read more

Drugie zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu przedawnienia

Dzisiaj chciałbym napisać kilka słów o kwestii dotyczącej generalnie prawa cywilnego, ale mającej istotne znaczenie m.in. dla dostawców dochodzących swoich roszczeń od sieci handlowych (w sprawach m.in. o opłaty półkowe czy o odsetki od wydłużonych terminów płatności), którzy przed złożeniem pozwu składają tzw. wnioski o zawezwanie do próby ugodowej. Dlatego też poruszam ten temat na […]

Read more

Narzucanie wysokich cen

narzucanie wysokich cen - ochrona konkurencji i konsumentów

W poprzednim wpisie na blogu zajmowałem się kwestią zróżnicowanego traktowania przez przedsiębiorcę swoich klientów – innych przedsiębiorców. Dzisiaj krótko chciałbym zająć się tematyką pokrewną, a mianowicie narzucaniem kontrahentom rażąco wysokich cen. Nierzadko bowiem zdarza się, że przedsiębiorca posiadający znaczącą pozycję rynkową niektórych kontrahentów traktuje w sposób uprzywilejowany, a niektórych dyskryminuje m.in. poprzez narzucanie im rażąco […]

Read more

Sprzedaż towarów poniżej kosztów wytworzenia

W wielu branżach cena jest podstawowym elementem walki konkurencyjnej. A przy wprowadzaniu produktu na rynek, promowaniu produktu czy jego wyprzedaży, cena dla finalnego odbiorcy może zbliżyć się do kosztu jego wytworzenia, a nawet być od tego kosztu niższa. Czy takie ukształtowanie ceny jest dopuszczalne? Dzisiaj chciałbym się zająć jednym z aspektów takiej sytuacji, a mianowicie […]

Read more

Ustalenie danych osobowych sprawcy naruszenia dóbr osobistych w Internecie

Naruszenie dóbr osobistych i innych praw w Internecie Internet jest potężnym medium, a szkody wyrządzone za jego pośrednictwem mogą być wielokrotnie większe niż w przypadku naruszenia czyichś praw za pomocą tradycyjnych środków. I nie chodzi tylko o naruszenie dóbr osobistych (czy to osób prywatnych czy też firm, w tym spółek prawa handlowego), ale także o […]

Read more

Związki zawodowe a nakłanianie do niewykonania umowy

W poprzednim wpisie dotyczącym czynu nieuczciwej konkurencji z art. 12 ustawy pisałem, że podbieranie pracowników nie zawsze będzie kwalifikowane jako nieuczciwa konkurencja. Ale art. 12 nie dotyczy tylko tego tematu. Mowa jest w nim przede wszystkim o nakłanianiu do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych albo innych obowiązków umownych, a także nakłaniania klientów przedsiębiorcy lub […]

Read more

Zwrot opłat za „usługi merchandisingowe” we współpracy z sieciami handlowymi

Wielu dostawców zetknęło się z zagrażającymi ich interesom praktykami sieci handlowych, w tym m.in. z opłatami półkowymi, wydłużonymi terminami płatności czy nieograniczonym prawem zwrotu dostarczonych towarów. Mniej powszechnym, ale nie mniej dotkliwym problemem jest wymuszanie przez sieci handlowe na dostawcach zawarcia z inną firmą tzw. umowy merchandisingowej, na mocy której dostawca płaci tej firmie m.in. […]

Read more