INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych jest Dariusz Mojecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego w Krakowie przy ul. Torfowej 2/2, e-mail: info@kancelariamojecki.pl, tel. 505 975 749.

  2. Dane osobowe, w tym w szczególności adres poczty elektronicznej, zbierane są w celu wysyłania przez Administratora biuletynu kancelarii dotyczącego kwestii prawnych, nowych wpisów na blogu itp. Biuletyn ma również charakter marketingowy i może zawierać informacje handlowe.

  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieoznaczony w celu wysyłania biuletynu, o którym mowa w punkcie 2, do czasu otrzymania od osoby, do której biuletyn jest wysyłany, informacji o rezygnacji z otrzymywania biuletynu.

  5. Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w zakresie określonym przepisami prawa, w szczególności ww. rozporządzeniem.

  7. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pobrania poradnika „Odszkodowanie od nieuczciwego konkurenta, czyli kilka słów o roszczeniach z tytułu nieuczciwej konkurencji”.

  9. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim, które związane są z Administratorem, w tym w szczególności podmiotom prowadzącym obsługę informatyczną Administratora.

  10. Dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom, jeśli wymaga tego przepis prawa.