Rozwiązywanie sporów

Rozwiązywanie sporów

Kancelaria prawna Mojecki świadczy usługi zastępstwa procesowego zarówno w Krakowie, jak i w innych miastach, w tym w Warszawie. Usługi te oparte są na bogatym doświadczeniu radcy prawnego Dariusza Mojeckiego, który w ostatnich latach uczestniczył jako pełnomocnik w kilkuset postępowaniach sądowych. Kancelaria nigdy jednakże nie dąży za wszelką cenę do rozstrzygania sporów na drodze sądowej, lecz skupia się na pozasądowych sposobach rozwiązywania problemów prawnych, jeśli takie właśnie działania mogą przynieść lepsze rezultaty dla klienta.

Jeśli potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu sporu, zarówno przed rozpoczęciem postępowania sądowego, jak i w jego toku (np. otrzymałeś nakaz zapłaty i nie wiesz, co możesz zrobić), skontaktuj się z moją Kancelarią.

Rozwiązywanie sporów

Rozwiązywanie sporów, a nie rozstrzyganie sporów. Gdzie leży różnica? W tym drugim wypadku dochodzi do oddania istniejącego między stronami sporu pod rozstrzygnięcie np. sądu, który zakończy ten spór zgodnie z literą prawa. Zakończy spór, ale czy rozwiąże istniejący między stronami konflikt? Mam świadomość, że nierzadko rozstrzygnięcie sporu przez sąd może doprowadzić do zaognienia konfliktu. Jest to szczególnie widoczne, gdy konflikt powstał między dotychczas owocnie współpracującymi stronami. W takiej sytuacji prowadzenie sporu sądowego doprowadzić może nie do poprawy stosunków między partnerami, lecz do zakończenia nawet długotrwałej współpracy. Dlatego w swojej działalności biorę pod uwagę interes moich klientów, który to interes nie musi koniecznie polegać na osiągnięciu jak najkorzystniejszego wyroku sądowego, lecz np. na doprowadzeniu do wznowienia współpracy ze stałym partnerem handlowym poprzez rozwiązanie istniejącego sporu.
Spór można rozwiązać na wiele sposobów, np. w drodze negocjacji, a gdy strony nie mogą same dojść do porozumienia – w drodze mediacji. Dojście do porozumienia w takim trybie spowoduje nie tylko zakończenie sporu, ale i da szansę na zakończenie konfliktu, który legł u podstaw tego sporu.

Rozwiązanie sporu w taki sposób posiada jeszcze jedna zaletę – z reguły może być dużo tańsze niż rozstrzygnięcie sporu w sądzie.

Kancelaria prawna Mojecki oferuje zatem pełną pomoc przy rozwiązywaniu sporów, począwszy od analizy sprawy, ustalenia planu działania realizującego w najpełniejszy sposób interesy klienta, przez reprezentowanie klienta w toku negocjacji bądź mediacji, aż po podpisanie satysfakcjonującej ugody.

Spory sądowe

Gdyby próba polubownego rozwiązania sporu się nie powiodła albo taka próba byłaby niecelowa z uwagi na interes klienta, moja Kancelaria oferuje pełen zakres pomocy w toku postępowania sądowego. Posiadam bardzo bogate doświadczenie w reprezentowaniu swoich klientów przed sądami. Uczestniczyłem w kilkuset postępowaniach przed sądami wszystkich instancji, jak również przed Sądem Najwyższym oraz w licznych postępowaniach przed sądami polubownymi (arbitrażowymi). Otrzymają Państwo profesjonalną pomoc prawną od etapu kompletowania materiałów i opracowania indywidualnej strategii aż do ostatecznego zakończenia sprawy, w tym wyegzekwowania zasądzonych należności.

Zapewniam klientom pełną i aktualną wiedzę na temat przebiegu postępowania. Wszelkie przychodzące i wychodzące pisma są przesyłane klientowi do konsultacji i weryfikacji. Wszystkie decyzje procesowe podejmowane są wspólnie z klientem, który ma w ten sposób pełny wpływ na przebieg postępowania.

Jak napisać pozew i sprzeciw od nakazu zapłaty?

Swoimi doświadczeniami z procesów sądowych dzielę się na moim blogu „Sprzeciw od nakazu zapłaty, czyli jak skutecznie bronić się w sądzie”. Zamieszczam tam przydatne informacje pomocne w prowadzeniu sporów sądowych. Z bloga można się dowiedzieć m.in., kiedy sąd wydaje nakaz zapłaty, kiedy i w jakim terminie można złożyć sprzeciw bądź zarzuty itp.