Nieuczciwa konkurencja – zwalczanie

ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Ochrona przed nieuczciwym działaniem konkurentów

Szukają Państwo pomocy, ponieważ konkurent stosuje nieuczciwe praktyki? Kancelaria radcy prawnego Dariusza Mojeckiego oferuje Państwu w szczególności:

 • ochronę przed nieuczciwą konkurencją,
 • doradztwo w zakresie kształtowania polityki firmy w zgodzie z regułami uczciwej konkurencji,
 • pomoc w dochodzeniu roszczeń od nieuczciwych konkurentów,
 • obronę przed roszczeniami wysuwanymi przez konkurentów,
 • sporządzanie analiz dotyczących oceny, czy działania Państwa konkurentów mogą zostać uznane za nieuczciwe,
 • sporządzanie analiz, czy Państwa działania mogłyby zostać uznane za nieuczciwe,
 • reprezentowanie w toku mediacji i negocjacji podjętych w celu polubownego rozwiązania sporu,
 • reprezentowanie w toku całego postępowania sądowego.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej związanej z nieuczciwą konkurencją, skontaktuj się z moją Kancelarią.

Czyn nieuczciwej konkurencji

Nieuczciwa konkurencja polega na działaniu sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrażającym lub naruszającym interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Nieuczciwa konkurencja objawia się poprzez zabronione działania, jakimi są w szczególności:

 • nieuczciwe podbieranie pracowników i klientów,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 • naśladownictwo produktów,
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
 • utrudnianie dostępu do rynku,
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
 • nieuczciwa, nieetyczna lub zakazana reklama, w tym reklama wprowadzająca w błąd i nieuczciwa reklama porównawcza,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,
 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej,
 • prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Nie tylko jednak te działania można zakwalifikować jako nieuczciwą konkurencję. Aby pociągnąć konkurenta do odpowiedzialności wystarczy, aby jego działanie było sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami i zagrażało lub naruszało interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Nieuczciwa konkurencja nie jest zjawiskiem rzadkim w obrocie gospodarczym. Dlatego też celem Kancelarii jest pomaganie przedsiębiorcom w uzyskaniu ochrony przed nieuczciwymi działaniami konkurentów.

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Nieuczciwa konkurencja w wielu przypadkach ma na celu sprzeczne z dobrymi obyczajami osiągnięcie przewagi rynkowej nad konkurentami. Takiemu celowi może służyć zdobycie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa konkurenta. Wśród takich informacji mogą być nie tylko szczególnie istotne rozwiązania techniczne, ale i np. baza klientów, plany wydawnicze czy też prognozy sprzedaży, a nawet zasady wynagradzania pracowników. Nie każda jednak (nawet najistotniejsza) informacja jest chroniona przez ustawę. Aby mówić o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa informacja musi mieć charakter poufny.

Mając to na uwadze, Kancelaria Radców Prawnych w Krakowie oferuje Państwu ochronę przed nieuczciwą konkurencją polegającą na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa począwszy od dostosowania wewnętrznych procedur ochrony informacji do wymagań stawianych przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a skończywszy na dochodzeniu od konkurentów odpowiednich roszczeń.

Zaniechanie naruszeń i odszkodowanie

W przypadku naruszenia przez konkurentów zasad uczciwej konkurencji mogą Państwo dochodzić od nich m.in.:

 • zaniechania niedozwolonych działań,
 • usunięcia skutków niedozwolonych działań,
 • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
 • naprawienia wyrządzonej szkody,
 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Zachowanie zasad uczciwej konkurencji

Pamiętać jednak trzeba, że nie tylko działania Państwa konkurentów mogą być oceniane z punktu widzenia zasad uczciwej konkurencji. Również konkurenci mogą próbować zniweczyć Państwa wysiłki, zarzucając Państwu popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji. Próba wykorzystania często niejednoznacznych przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji może stanowić element gry rynkowej konkurentów. Państwa działania oceniane mogą być także z punktu widzenia ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, o której istnieniu często się zapomina. W takiej sytuacji pomocna stanie się oferowana przez Kancelarię analiza Państwa działań pod kątem zachowania reguł uczciwej konkurencji.