Nieuczciwa konkurencja – zwalczanie

W czym pomagamy?

 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • prawo reklamy

Ochrona przed nieuczciwym działaniem konkurentów – jak pomagamy?

Kancelaria radcy prawnego Dariusza Mojeckiego oferuje w szczególności:
 • przygotowanie i negocjowanie umów o zakazie konkurencji i umów o poufności (NDA)
 • doradztwo w zakresie kształtowania polityki firmy w zgodzie z regułami uczciwej konkurencji
 • pomoc w dochodzeniu roszczeń od nieuczciwych konkurentów
 • obronę przed roszczeniami wysuwanymi przez konkurentów
 • sporządzanie analiz dotyczących oceny, czy działania Państwa konkurentów mogą zostać uznane za nieuczciwe
 • sporządzanie analiz, czy Państwa działania mogłyby zostać uznane za nieuczciwe
 • reprezentowanie w toku mediacji i negocjacji podjętych w celu polubownego rozwiązania sporu
 • reprezentowanie w toku całego postępowania sądowego.
 
W przypadku naruszenia zasad uczciwej konkurencji Kancelaria prawna może dla Państwa dochodzić m.in.:
 • zaniechania niedozwolonych działań,
 • usunięcia skutków niedozwolonych działań,
 • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
 • naprawienia wyrządzonej szkody,
 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Czyn nieuczciwej konkurencji

Nieuczciwa konkurencja polega na działaniu sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrażającym lub naruszającym interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Nieuczciwa konkurencja objawia się poprzez zabronione działania, jakimi są w szczególności:
 • nieuczciwe podbieranie pracowników i klientów,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 • naśladownictwo produktów,
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
 • utrudnianie dostępu do rynku,
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
 • nieuczciwa, nieetyczna lub zakazana reklama, w tym reklama wprowadzająca w błąd i nieuczciwa reklama porównawcza,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,
 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej,
 • prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.
Nie tylko jednak te działania można zakwalifikować jako nieuczciwą konkurencję. Aby pociągnąć konkurenta do odpowiedzialności wystarczy, aby jego działanie było sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami i zagrażało lub naruszało interes innego przedsiębiorcy lub klienta.
 
Nieuczciwa konkurencja nie jest zjawiskiem rzadkim w obrocie gospodarczym. Dlatego też celem Kancelarii jest pomaganie przedsiębiorcom w uzyskaniu ochrony przed nieuczciwymi działaniami konkurentów.

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Nieuczciwa konkurencja w wielu przypadkach ma na celu sprzeczne z dobrymi obyczajami osiągnięcie przewagi rynkowej nad konkurentami. Takiemu celowi może służyć zdobycie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa konkurenta. Wśród takich informacji mogą być nie tylko szczególnie istotne rozwiązania techniczne, ale i np. baza klientów, plany wydawnicze czy też prognozy sprzedaży, a nawet zasady wynagradzania pracowników. Nie każda jednak (nawet najistotniejsza) informacja jest chroniona przez ustawę. Aby mówić o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa informacja musi mieć charakter poufny.
 
Mając to na uwadze, Kancelaria Radców Prawnych w Krakowie oferuje Państwu ochronę przed nieuczciwą konkurencją polegającą na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa począwszy od dostosowania wewnętrznych procedur ochrony informacji do wymagań stawianych przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a skończywszy na dochodzeniu od konkurentów odpowiednich roszczeń.