Polityka prywatności

 • Administratorem danych jest Dariusz Mojecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego w Krakowie przy ul. Bohdana Zaleskiego 16/2, e-mail: info@kancelariamojecki.pl, tel. +48 505 975 749.
 • Przetwarzanie danych kontaktowych jest niezbędne do kontaktu z Tobą, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Dane osobowe mogą również być przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu marketingu bezpośredniego. W przypadku zlecenia Administratorowi świadczenia usług prawnych, dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy dotyczącej świadczenia usług prawnych lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy dotyczącej świadczenia usług prawnych oraz ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń wynikających bądź związanych z umową lub obrony przed takimi roszczeniami, rozliczenia umowy, w tym pod względem księgowym, podatkowym i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 • Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), czyli RODO.
 • Dane osobowe pozostawione w komentarzach na blogu będą przetwarzane przez czas funkcjonowania bloga. Dane osobowe związane ze świadczeniem usług prawnych przetwarzane będę przez okres trwania negocjacji, czas trwania pomocy prawnej. Okres przechowywania danych osobowych wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez radców prawnych w ramach wykonywania zawodu zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o radcach prawnych.
 • Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. Możliwe jest również, że dane osobowe podawane będą przez klientów administratora. Dane osobowe mogą być również zbierane z ogólnodostępnych źródeł, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Masz prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Cię danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w zakresie określonym przepisami prawa.
 • Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 • Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim, które związane są ze sprawą w ramach świadczenia pomocy prawnej, sądom, notariuszom, komornikom itp. – w celu świadczenia pomocy prawnej na rzecz klienta. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem w związku z jego działalnością gospodarczą, w tym w szczególności radcom prawnym, adwokatom, aplikantom, biurom księgowym, bankom.
  Dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom, jeśli wymaga tego przepis prawa. Dane osobowe mogą być również przekazywane właściwym organom (urzędu skarbowe, ZUS itp.) w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Administrator, jako radca prawny, jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej.