Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Czy pracownik jest zobowiązany do ochrony tajemnic swojego pracodawcy?

W poprzednim artykule pisałem o tym, dlaczego warto z pracownikiem zawrzeć umowę o zachowaniu poufności. Dzisiaj, kontynuując ten wątek, chciałbym napisać o ochronie tajemnic pracodawcy w czasie trwania stosunku pracy.

W tym miejscu przypomnę tylko, że zakaz naruszania tajemnicy przedsiębiorstwa stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego – przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy (art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Po ustaniu stosunku pracy tajemnica przedsiębiorstw pracodawcy chroniona jest przez powyższy przepis. Ostatnio pisałem, że ochronę stąd wynikającą można, a nawet należy modyfikować, zawierając umowę o zachowaniu poufności po ustaniu stosunku pracy. A jak wygląda sytuacja w czasie trwania stosunku pracy?

Do odpowiedzi na to pytanie kluczowe będą dwa przepisy Kodeksu pracy, a mianowicie art. 100 § 2 pkt 4 i 5. Zgodnie z nimi pracownik z mocy samego prawa jest obowiązany w szczególności:

  • zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
  • przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.

Zakaz ujawniania tajemnic przedsiębiorstwa pracodawcy wynika już zatem z samego Kodeksu pracy. Ale jakie konkretnie informacje są chronione, skoro Kodeks nie zawiera żadnego choćby przykładowego ich katalogu? W tym miejscu przydatne będą umowy o zachowaniu poufności, o których już pisałem i które będą precyzować, jakie konkretnie informacje pracodawca uważa za poufne. Oprócz umów o zachowaniu poufności pomocne będą tu wszelkie regulaminy (np. regulamin pracy) czy też zwykłe pisma informacyjne wskazujące na to, które informacje są chronione. Informacje te mogą dotyczyć np. źródeł zaopatrzenia, listy klientów, procesów technologicznych, wielkości produkcji, struktury sprzedaży, dystrybucji, know-how itp.

Autorzy prawniczych komentarzy przyjmują niekiedy, że wynikający z Kodeksu pracy i obowiązujący w czasie trwania stosunku pracy obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, jest szerszy niż wynikający z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa po ustaniu stosunku pracy. W myśl tego poglądu do tej pierwszej kategorii zalicza się nie tylko tajemnica przedsiębiorstwa, ale i wszelkie inne informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, a które same w sobie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sąd Najwyższy w jednym z wyroków uznał nawet, że naruszeniem obowiązków pracowniczych jest uzyskanie wiedzy o stanowiących tajemnicę informacjach także przez samego pracownika, choćby ich dalej nie przekazał. W myśl powyższych poglądów ochrona tajemnic pracodawcy byłaby szersza w czasie trwania stosunku pracy niż po jego ustaniu.

Zgodnie z cytowanym wyżej art. 100 § 2 Kodeksu pracy pracownik jest zobowiązany do ochrony nie tylko informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, ale ma również obowiązek przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach. W tej sytuacji łatwiej jest odtworzyć katalog chronionych informacji, gdyż z reguły wynika on właśnie z tych „odrębnych przepisów”. Do tych przepisów należą m.in. ustawa o ochronie informacji niejawnych, ustawa – Prawo bankowe, ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi i wiele innych.

Jakie są skutki naruszenia przez pracownika powyższego obowiązku? Takie same, jak w przypadku naruszenia innych obowiązków pracowniczych, włącznie z możliwością zwolnienia dyscyplinarnego, jeżeli w konkretnym wypadku naruszenie tajemnicy pracodawcy będzie można zakwalifikować jako ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w ochronie tajemnic Twojej firmy, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. +48 505 975 749

e-mail: info@kancelariamojecki.pl

A jeśli spotkałeś się z opisywanym problemem i chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami, to pozostaw komentarz pod tym artykułem.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *