Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Nowe regulacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa

Do dnia 9 czerwca 2018 r. Polska ma czas na wprowadzenie w życie przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Stosowny projekt ustawy jest obecnie na etapie prac rządowych (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12306806/katalog/12482432#12482432). Na dokładniejszą analizę przyjdzie jeszcze czas, jak znany będzie ostateczny kształt ustawy, niemniej dzisiaj chciałbym podzielić się kilkoma ogólnymi uwagami dotyczącymi projektu:

Projekt ustawy w ślad za dyrektywą nieznacznie zmienia definicję tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z nowym brzmieniem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się:

  1. informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
  2. które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,
  3. o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich poufności.

Podstawowe elementy dotychczasowej definicji zostały zachowane. Projekt na pewno w stosunku do dotychczasowej wersji wprowadza kilka nowych elementów, ale na pewno nie wywołają one rewolucji.

Projekt ustawy precyzuje również, kiedy ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji.

Projekt ustawy wprowadza również nowe środki mające służyć ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym:

  1. możliwość podania wyroku do publicznej wiadomości,
  2. możliwość żądania przez poszkodowanego zapłaty kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenie zgody na korzystanie z informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa (co moim zdaniem jest bardzo ważnym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę fakt, że często niezwykle trudno jest nawet oszacować wysokość ewentualnej szkody powstałej na skutek naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa).

Nowa ustawa może znacząco polepszyć sytuację poszkodowanych nie poprzez rewolucyjne zmiany w samej treści przepisów, ale poprzez zmianę podejścia do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Natomiast dodatkowe środki ochrony, w tym w szczególności możliwość żądania odszkodowania w wysokości opłat licencyjnych, zdecydowanie mogą wpłynąć na skuteczność działań zmierzających do ochrony tajemnic.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w ochronie tajemnic Twojej firmy, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. +48 505 975 749

e-mail: info@kancelariamojecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *