Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa: podstawy prawne

Wiesz już zapewne, że czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Tak mówi art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. I jest to podstawowy przepis (obok artykułu 23 tej ustawy przewidującego odpowiedzialność karną sprawcy) chroniący tajemnice przedsiębiorstwa. Ale nie jest to jedyny przepis. Poniżej chciałbym krótko omówić kilka innych przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które co najmniej w sposób pośredni mogą chronić tajemnice przedsiębiorstwa.

W szczególności poszukiwanie innej podstawy prawnej będzie istotne w sytuacji, gdy jeszcze nie doszło do faktycznego naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, ale konkurent podjął już działania zmierzające np. do uzyskania tajnych informacji od pracownika firmy. Art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma zastosowanie, gdy nastąpiło już przekazanie, ujawnienie, wykorzystanie albo nabycie tajemnicy przedsiębiorstwa. A czy samo usiłowanie uzyskania tajemnicy może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji?

Jeśli czytałeś już wcześniej mojego bloga, to wiesz, że w takich sytuacjach z pomocą może przyjść tzw. klauzula generalna zawarta w art. 3 ustawy. Rolę tej klauzuli wyjaśniałem już wcześniej. Art. 3 ustawy będzie mógł mieć zastosowanie w szczególności do sytuacji, w których nie dochodzi wprost do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 11), ale podejmowane przez np. konkurenta działania będzie można uznać za „nieuczciwe” („sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami”). Wśród takich działań może znajdować się właśnie usiłowanie uzyskania cudzej tajemnicy przedsiębiorstwa, ale też inne działania co najmniej pośrednio godzące w te tajemnice, jak np. samo oferowanie tajemnic przedsiębiorstwa czy próba wykorzystania tajemnicy czyjegoś przedsiębiorstwa.

Klauzula generalna zawarta w art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie zatem pełniła w tym zakresie funkcję uzupełniającą, poszerzając zakres ochrony przewidziany w art. 11 m.in. o działania zmierzające do uzyskania bądź wykorzystania tajemnicy przedsiębiorstwa.

Inną podstawę do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa może stanowić art. 12 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z tym przepisem czynem nieuczciwej konkurencji jest nakłanianie osoby świadczącej na rzecz przedsiębiorcy pracę, na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych albo innych obowiązków umownych, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy. Dlaczego przepis ten może służyć do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa? Właśnie dlatego, że odnosi się do wspomnianej przeze mnie na początku sytuacji, w której ktoś usiłuje uzyskać od pracownika firmy tajemnice przedsiębiorstwa jego pracodawcy. Pracownik świadczący pracę na podstawie stosunku pracy zobowiązany jest m.in. do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa. Również osoby współpracujące z firmą na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło) mogą być na podstawie umowy zobowiązane do zachowania tej tajemnicy. Jeżeli konkurent nakłania te osoby do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, to tym samym nakłania je do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych, o czym mowa właśnie w art. 12 ust. 1 ustawy. Tym samym nawet jeśli ostatecznie nie dojdzie do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, to i tak przedsiębiorcy, który starał się uzyskać cudze tajemnice, będzie można postawić zarzut popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera zatem kilka przepisów, które mogą chronić przedsiębiorcę zarówno, gdy do naruszenia tajemnicy już doszło, jak i wtedy, gdy ktoś podejmuje dopiero działania zmierzające do przekazania, ujawnienia, wykorzystania albo nabycia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Moim jednak zdaniem nie warto jednak poprzestawać na samej regulacji ustawowej, która może okazać się zawodna. Należy zarówno wobec własnych pracowników, jak i kontrahentów podjąć działania mające na celu wzmocnienie (a niekiedy nawet w ogóle umożliwienie) ustawowej ochrony tajemnic przedsiębiorstwa poprzez m.in. zawarcie dobrze skonstruowanych umów o zakazie konkurencji, czy też umów o zachowaniu poufności.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w ochronie tajemnic przedsiębiorstwa, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. +48 505 975 749

e-mail: info@kancelariamojecki.pl

A jeśli spotkałeś się z opisywanym problemem i chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami, to pozostaw komentarz pod tym artykułem.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *