Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych – ciąg dalszy

W poprzednim wpisie przekazałam Ci najważniejsze informacje dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych.

Z tamtego wpisu mogłeś dowiedzieć się w szczególności, że:

  • oferent może przy złożeniu oferty zastrzec poufność informacji,
  • takie zastrzeżenie musi zostać dokonane w określonym czasie,
  • oferent musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W poprzednim wpisie wspomniałem również o uchwale Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r., sygn. III CZP 74/05. I dzisiaj chciałbym zająć się szerzej właśnie tą uchwałą.

Treść tej uchwały jest następująca:

„W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający bada skuteczność dokonanego przez oferenta – na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) – zastrzeżenia dotyczącego zakazu udostępniania informacji potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia, o którym mowa w art. 96 ust. 4 tej ustawy, jest wyłączenie zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji”

[Sąd Najwyższy zajmował się starym brzmieniem ustawy, gdzie kwestia tajemnicy przedsiębiorstwa była regulowana w art. 96 ust. 4 ustawy; obecnie kwestię tę normuje art. 8 ust. 3; stanowisko Sądu Najwyższego jest jednak nadal aktualne]

Sąd Najwyższy uznał, że art. 8 ust. 2 Prawa zamówień publicznych stanowi podstawę uprawnienia zamawiającego do ograniczenia dostępu do informacji związanych z postępowaniem. Skoro jednak takie uprawnienie zostało zamawiającemu przyznane, to aby z niego skorzystać, należy najpierw zweryfikować, czy zostały spełnione przesłanki ograniczenia zasady jawności postępowania. Z tej przyczyny zdaniem Sądu Najwyższego jest oczywiste, że istnieje obowiązek zamawiającego podjęcia określonych działań weryfikacyjnych w tym zakresie. Skuteczność dokonanego przez oferenta zastrzeżenia tajemnicy została bowiem uzależniona od pozytywnego przesądzenia, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W konsekwencji Sąd Najwyższy uznał, że obowiązkiem zamawiającego jest zweryfikowanie, czy informacje objęte przez wykonawcę zastrzeżeniem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Sąd Najwyższy rozważał w powyższej uchwale również kwestię tego, jakie są skutki negatywnego zweryfikowania zastrzeżenia dokonanego przez oferenta. Sąd Najwyższy chciał odpowiedzieć w szczególności na pytanie, czy taka negatywna weryfikacja zastrzeżenia może prowadzić do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 Prawa zamówień publicznych.

W pierwszej kolejności Sąd Najwyższy uznał, że odpowiedź na to pytania wymaga ustalenia, czy zastrzeżone informacje są elementem oferty składanej w postępowaniu. Niewątpliwie elementem oferty są informacje wskazane w art. 86 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (nazwy oraz adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności), ale tych informacji wykonawca i tak nie może zastrzec, co wynika wprost z art. 8 ust. 3 ustawy. Sąd Najwyższy uznał jednak, że elementem oferty są również pozostałe informacje i dokumenty wymagane przez SIWZ.

Sąd Najwyższy uznał jednak, że taka kwalifikacja prawna tych informacji i dokumentów nie przesądza o tym, aby oferta złożona wraz z bezskutecznym zastrzeżeniem poufności była ofertą sprzeczną z ustawą.

W konsekwencji Sąd Najwyższy uznał, że jeżeli oferent wraz z ofertą zastrzeże poufność informacji, a następnie to zastrzeżenie zostanie negatywnie zweryfikowane przez zamawiającego, to skutkiem takiej negatywnej weryfikacji nie jest odrzucenie oferty, lecz możliwość ujawnienia przez zamawiającego treści oferty wraz z zastrzeżonymi informacjami na zasadach ogólnych.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w ochronie tajemnic Twojej firmy, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. +48 505 975 749

e-mail: info@kancelariamojecki.pl

A jeśli spotkałeś się z opisywanym problemem i chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami, to pozostaw komentarz pod tym artykułem.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *