Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

Składasz oferty w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych? Zastanawiasz się, czy informacje podawane w ofercie oraz dodatkowe dokumenty, które przedkładasz w postępowaniu, mogą być chronione jako Twoja tajemnica przedsiębiorstwa? Zapraszam Cię do lektury poniższego artykułu, w którym wyjaśnię podstawowe zasady ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych.

W postępowaniach z zakresu zamówień publicznych oferenci często przedstawiają informacje i dokumenty, które chcieliby zachować w tajemnicy, a przynajmniej w tajemnicy przed konkurentami. Tych informacji i dokumentów oferent poza postępowaniem najczęściej by nie ujawnił. A przecież konkurenci będą mieli dostęp do złożonej oferty i będą mogli zapoznać się nie tylko z oferowaną ceną, ale i z wszystkimi informacjami podanymi przez oferenta.

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Jednym z przejawów tej zasady jest jawność postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający udostępnia oferty od ich otwarcia. Co zrobić, aby konkurenci nie mieli dostępu do tajemnic przedsiębiorstwa zamieszczonych w ofercie i towarzyszących jej dokumentach?

Prawo zamówień publicznych zawiera wyjątki od zasady jawności postępowania. Jednym z tych wyjątków jest obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa. Taki obowiązek uzależniony jest jednakże od podjęcia przez oferenta określonych działań.

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis ten stosuje się odpowiednio do konkursu (art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych).

Aby zatem informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były chronione, oferent musi:

  1. zgłosić stosowne zastrzeżenie,
  2. wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

To zatem na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że informacje stanowią tajemnicę. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Co zatem trzeba wykazać? Wykonawca, zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:

  1. informacje posiadają wartość gospodarczą,
  2. informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,
  3. podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Nie wystarczy zatem subiektywne przekonanie wykonawcy, że zastrzegane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Nie mogą być uznane za tajemnicę informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, tj. informacje, które zamawiający podaje podczas otwarcia ofert: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Skoro oferty są jawne od ich otwarcia, to niezwłocznie po otwarciu zamawiający powinien dokonać sprawdzenia, czy zastrzeżone przez wykonawcę informacje w rzeczywistości stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ewentualne wątpliwości zamawiający może wyjaśnić w trybie wskazanym w art. 87 Prawa zamówień publicznych. Jeżeli w wyniku tej oceny okaże się, że informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, zamawiający powinien je ujawnić tak, jak pozostałe niechronione informacje w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W orzecznictwie przyjmuje się jednocześnie, że bezpodstawne zastrzeżenie informacji prowadzi jedynie do ich odtajnienia a nie do odrzucenia oferty (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r., sygn. III CZP 74/05).

Tajemnice przedsiębiorstwa mogą być zatem chronione również w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Taka ochrona wymaga jednakże zarówno aktywności samego wykonawcy, jak i spełnienia ogólnych przesłanek z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w ochronie tajemnic Twojej firmy, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. +48 505 975 749

e-mail: info@kancelariamojecki.pl

A jeśli spotkałeś się z opisywanym problemem i chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami, to pozostaw komentarz pod tym artykułem.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *