Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Opłaty półkowe: wliczanie opłat w cenę towaru

Od wielu lat jednym z głównych argumentów, jakimi posługują się sieci handlowe w sporach o opłaty półkowe, jest twierdzenie, że dostawcy wliczają opłaty w cenę towaru sprzedawanego do sieci, co miałoby powodować, że dostawcy nie są pokrzywdzeni. Kolejne jednak orzeczenia sądowe pokazują, że nawet jeśli w konkretnej sprawie ma miejsce taka sytuacja, to wcale nie świadczy to na niekorzyść dostawców, a wprost przeciwnie – pokazuje negatywny wpływ opłat półkowych na rynek.

Przykładowo w jednym z ostatnich orzeczeń Sąd Apelacyjny w Warszawie (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2015 r., sygn. I ACa 147/15) wskazał, że „z zeznań świadka J. M. K. 181 wynika, że obciążenia na rzecz pozwanej były wliczane w cenę sprzedaży, co prowadziło do sztucznego zawyżania ceny towaru na rynku i przez to towar powódki był miej atrakcyjny dla klienta. Powyższe zeznania potwierdziła świadek B. M. k. 182. Świadkowie twierdzili, że towar powódki to towar z tzw. średniej półki, postrzegany przez konsumenta jako towar o atrakcyjnej cenie i przyzwoitych parametrach. Klient patrzył nie na markę ale na cenę a cena na półce pozwanej została sztucznie zawyżona i nie była już atrakcyjna k. 182. Poza tym J. M. zeznała, że powódka nie mogła sprzedać towaru w niższych cenach niż były u pozwanej, przez co pozwana ograniczała powódkę na rynku k. 181. W ocenie Sądu Apelacyjnego, powyższe zeznania stanowią wiarygodny dowód na to, iż opłaty pobierane przez pozwaną wpłynęły na obniżenie konkurencyjności towarów sprzedawanych przez powódkę, przez co utrudniły powódce dostęp do rynku”.

Z powyższego wyroku wynika, że nawet jeżeli opłaty są wliczone przez dostawce w cenę towaru, to tym bardziej potwierdza to zasadność roszczenia o zwrot opłat półkowych.

Podobnie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Poznaniu (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2014 r., sygn. I ACa 1281/14): „apelująca podnosiła, iż powódka w istocie kalkulowała wyższą cenę sprzedaży towarów, wliczając w nią wszystkie opłaty pobierane przez pozwaną za dodatkowe usługi. Powyższa argumentacja potwierdza ocenę Sądu Okręgowego, że powódka nie miała swobodnego wyboru, co do skorzystania z tych dodatkowych usług, skoro w celu uniknięcia płacenia tych dodatkowych opłat miała podwyższać o nie cenę sprzedaży. Gdyby powódka miała rzeczywistą możliwość rezygnacji z dodatkowych usług pozwanej przewidzianych w umowie, nie musiałaby uciekać się do podwyższania ceny sprzedaży towarów o wartość tych usług i w ten sposób niwelować skutki konieczności uiszczania tych opłat”.

W tym wyroku Sąd uznał zatem, że konieczność wliczenia opłat w cenę towaru potwierdza tylko, że nie można było współpracować z siecią bez opłat, a więc, że opłaty półkowe zostały dostawcy narzucone. Powoduje to zatem, ze ustalona zostaje okoliczność zwiększająca szanse odzyskania opłat półkowych przez dostawcę.

Dariusz Mojecki

Radca prawny

Obsługa prawna współpracy z sieciami handlowymi

Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *