Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Przedawnienie roszczenia o zwrot opłat półkowych

Kwestia przedawnienia roszczenia o zwrot opłat półkowych bywa przedmiotem sporu pomiędzy dostawcami a sieciami handlowymi. Oczywiste jest, że roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji (a takim jest właśnie roszczenie o zwrot opłat) ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat, co wynika wprost z art. 20 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powyższy przepis nie wyjaśnia wprost, od jakiego moment ten 3-letni okres należy liczyć. Ustawa odsyła jedynie do art. 4421 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Przepis ten jest niekiedy wykorzystywany przez sieci handlowe, które twierdzą, że 3-letni termin należy liczyć np. od daty zawarcia umowy bądź od daty wystawienia faktury. Według mnie takie zarzuty są oczywiście bezzasadne. Czyn nieuczciwej konkurencji polegający na pobieraniu opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży (opłat półkowych) polega właśnie na pobraniu opłat. Przed momentem pobrania opłat dostawca, co oczywiste, nie może żądać zwrotu niepobranych przecież jeszcze opłat. Tym samym bieg przedawnienia nie może się rozpocząć przed pobraniem opłat. A że pobranie ma najczęściej formę kompensaty dokonanej przez sieć, to bieg przedawnienia nie może się rozpocząć przed dokonaniem kompensaty.

Na takim też stanowisku stanął Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 18 września 2017 r., sygn. I ACa 808/17, uznając, że „stosując per analogiam art. 4421 k.c. przyjąć należy, że przedawnienie rozpoczyna swój bieg z chwilą, gdy poszkodowany dowiedział się o czynie nieuczciwej konkurencji i o osobie ponoszącej odpowiedzialność za jego popełnienie, a więc w niniejszej sprawie najwcześniej z chwilą kompensaty zobowiązania pozwanej z jej należnością wobec powoda z tytułu ceny towaru”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *