Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego – nowa procedura

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązywał będzie nowy model skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego. A zapisy na sąd polubowny są coraz częściej zawierane w umowach łączących dostawców z sieciami handlowymi, niekoniecznie zresztą z woli tych dostawców. A jak wiadomo nieuczciwa konkurencja (np. opłaty półkowe) jest często przedmiotem sporów sądowych między dostawcami a sieciami. Zmiany dotyczące skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego będą miały zatem zastosowanie również do takich sporów.

Obecnie obowiązuje model, w którym skarga taka traktowana jest w zasadzie jak pozew. W konsekwencji postępowanie przed sądami powszechnymi jest dwuinstancyjne (z reguły najpierw sąd okręgowy, a potem sąd apelacyjny – szczególnie w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji) z możliwością złożenia skargi kasacyjnej (o ile w danej sprawie byłaby ona dopuszczalna).

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która wejdzie w życie z początkiem 2016 roku, wprowadzi zupełnie odmienny model postępowania. Do postępowania wywołanego skargą o uchylenie wyroku sądu polubownego będzie się stosowało odpowiednio przepisy o apelacji. Skargę taką będzie zatem rozpatrywał jedynie właściwy sąd apelacyjny – jako jedyna instancja. A od wyroku sądu apelacyjnego przysługiwała będzie skarga kasacyjna. Tym samym postępowanie takie ulegnie skróceniu o jedna instancję.

Inna ważna zmiana, to skrócenie terminu na złożenie skargi. Obecnie są to trzy miesiące od dnia doręczenia wyroku sądu polubownego. Od 1 stycznia 2016 r. ten termin będzie wynosił dwa miesiące.

Nie zmieni się natomiast jedna podstawowa kwestia. Nadal skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego będzie szczególnym środkiem, który nie może być wprost utożsamiany z apelacją. Możliwość złożenia takiej skargi jest i nadal będzie uwarunkowana zaistnieniem szczególnych przesłanek wymienionych wprost w art. 1206 Kodeksu postępowania cywilnego.

Dariusz Mojecki

Radca prawny

Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *