Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Unieważnienie polisolokaty

Moi klienci często pytają mnie, czy możliwe jest unieważnienie polisolokaty, czy też w grę wchodzić może tylko zwrot opłaty likwidacyjnej pobranej w związku z zakończeniem polisolokaty.

Orzecznictwo sądowe w kwestii nieważności polisolokaty nie było tak jednoznaczne, jak w przypadku spraw o zwrot opłaty likwidacyjnej lub pomniejszenia świadczenia wykupu. Niedawno zaczęło się to zmieniać. Pojawia się coraz więcej wyroków, które kwestionują nie tylko samą opłatę likwidacyjną, ale i ważność całej polisolokaty.

unieważnienie polisolokaty

Unieważnienie polisolokaty – przesłanki

Jakimi przesłankami kierują się sądy, orzekając o unieważnieniu polisolokaty? W wyrokach najczęściej brane są pod uwagę następujące elementy:

  1. niejednoznaczność treści dokumentów (np. ogólnych warunków ubezpieczenia, regulaminu funduszu kapitałowego),
  2. brak określenia wskazań, które pozwalałyby ustalić, jak obliczyć właściwą liczbę jednostek uczestnictwa funduszu oraz ich wartość,
  3. arbitralność, ogólnikowość i brak precyzji w ustalaniu wartości jednostek uczestnictwa,
  4. brak ochrony co najmniej części kapitału wpłaconego przez „ubezpieczonego”,
  5. niedoręczenie wzorca umownego,
  6. brak ryzyka ubezpieczeniowego po stronie zakładu ubezpieczeń,
  7. dowolność zakładu ubezpieczeń w ustalaniu daty wyceny jednostek uczestnictwa,
  8. zmarginalizowanie ubezpieczeniowego charakteru umowy,
  9. przeznaczenie tylko 1% kwoty na ochronę ubezpieczeniową, a 99 proc. na akcje lub obligacje,
  10. wysokość opłaty likwidacyjnej (pomniejszenia świadczenia wykupu).

Analiza polisolokaty

Jeśli w Twoich dokumentach znalazły się podobne zapisy, to może istnieć szansa na unieważnienie polisolokaty. Pamiętaj, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnej oceny.

Wiele postanowień umownych, o których pisałem powyżej, występuje w niemal wszystkich dokumentach dotyczących polisolokat. Niektóre z tych postanowień występują jednak rzadziej. Dopiero zatem analiza konkretnej sprawy pozwoli odpowiedzieć, czy są szanse na unieważnienie polisolokaty i odzyskanie całości wpłaconych środków. Pamiętaj jednak również, że nawet w przypadku braku możliwości unieważnienia polisolokaty w całości może pozostać możliwość żądania zwrotu opłaty likwidacyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *