Blog (Nie)uczciwa konkurencja

UOKiK: Kary pieniężne dla osób zarządzających przedsiębiorstwem

W życie wchodzą nowe sankcje związane z naruszeniami zakazu stosowania we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych oraz zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Do tej pory Prezes UOKiK mógł nałożyć karę pieniężną na samego przedsiębiorcę (czyli np. na spółkę). Teraz kara będzie mogła zostać nałożona również na „osobę zarządzającą”, czyli „kierującego przedsiębiorstwem, w szczególności osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy”. Rozwiązanie takie funkcjonuje już w przypadku porozumień ograniczających konkurencję.

Zgodnie z nowymi przepisami Prezes UOKiK może nałożyć na osobę zarządzającą karę pieniężną w wysokości do 2 000 000 zł, jeżeli osoba ta, w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie trwania stwierdzonego naruszenia, umyślnie dopuściła przez swoje działanie lub zaniechanie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów określonych w art. 23a (niedozwolone postanowienia umowne) lub art. 24 (naruszenie zbiorowych interesów konsumentów) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W niektórych wypadkach kara może wynieść 5 000 000 zł.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2243)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *