Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Właściwość sądu w sprawach roszczeń wynikających z czynu nieuczciwej konkurencji

W dniu 15 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 82/17 podjął uchwałę o treści: „Przedsiębiorca, dochodzący roszczeń wynikających z czynu nieuczciwej konkurencji, polegającego na zamieszczeniu publikacji na stronie internetowej, może, na podstawie art. 35 k.p.c.,  wytoczyć powództwo przed sąd, w którego okręgu publikację wprowadzono na stronę internetową, lub przed sąd, w którego okręgu dostępność tej strony spowodowała zagrożenie lub naruszenie jego interesu”.

Sąd Najwyższy w powyższej uchwale powołał się na art. 35 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego wytoczyć można przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Czyn nieuczciwej konkurencji jest niewątpliwie postacią czynu niedozwolonego, o którym mowa w powyższym przepisie. Tym samym poszkodowany, który poniósł szkodę wywołaną czynem nieuczciwej konkurencji, przy składaniu pozwu ma co do zasady wybór: albo pozew złożyć do sądu właściwego według miejsca zamieszkania/siedziby sprawcy (pozwanego) albo do sądu, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. W sprawie, w której Sąd Najwyższy wydał cytowaną uchwałę, czyn niedozwolony polegał na zamieszczeniu publikacji na stronie internetowej. Sąd Najwyższy, w oparciu o art. 35 Kodeksu postępowania cywilnego, uznał, że w takiej sytuacji sądem właściwym może być zarówno sąd, w którego okręgu publikację wprowadzono na stronę internetową, jak i sąd, w którego okręgu dostępność tej strony spowodowała zagrożenie lub naruszenie interesu poszkodowanego. Tym samym Sąd Najwyższy przyjął dość szeroką interpretację miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę w przypadku czynów popełnionych w Internecie, co niewątpliwie może ułatwiać poszkodowanym dochodzenie roszczeń.

Dariusz Mojecki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *