Blog "Prawnik dla agencji reklamowej"

Content marketing a nabycie praw autorskich

Wyobraź sobie następującą sytuację. Twoja agencja reklamowa podpisuje z klientem umowę. Jednym z jej elementów jest przygotowanie treści na stronę internetową i do social mediów. Content marketing. I oczywiście obowiązek przeniesienia praw autorskich na klienta. Pytanie, czy agencja zadbała o nabycie praw autorskich do tworzonego contentu.

W wielu umowach, które przygotowuję lub analizuję dla agencji reklamowych, są postanowienia dotyczące przeniesienia na klienta praw autorskich do contentu. Niektórym wystarcza przeniesienie autorskich praw majątkowych jedynie w części. Inni potrzebują przeniesienia praw na wszystkich możliwych polach eksploatacji. A inni potrzebują jeszcze zobowiązania do niewykonywania autorskich praw osobistych.

Czy Twoja agencja podpisuje takie umowy? A jeśli tak, to czy przy ich podpisywaniu sprawdzasz, czy aby na pewno posiadasz prawa autorskie w takim zakresie, w jakim masz je przenieść na klienta?

Powinieneś to sprawdzać. I to na bieżąco przy każdej umowie.

nabycie praw autorskich

Nabycie praw autorskich a utwory pracownicze

Jeśli pracujesz sam, prowadzisz jednoosobową agencję reklamową, to problem w stosunku do tworzonych przez Ciebie treści z reguły nie będzie istniał. Jako twórcy będzie Ci przysługiwała pełnia praw autorskich do contentu. I będziesz mógł te prawa przenieść. Chyba że wykorzystujesz np. zdjęcia stockowe, ale o tym napiszę w dalszej części tego artykułu.

Ale jeśli masz pracowników, zleceniobiorców, podwykonawców lub kupujesz gotowe treści, to musisz zapewnić sobie nabycie praw autorskich.

W przypadku pracowników (ale już nie w przypadku zleceniobiorców czy innych podwykonawców) jest wprawdzie przepis mówiący, że:

„Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron”

Ale ten przepis nie rozstrzyga wielu problemów. Oczywiście pracodawca nabywa majątkowe prawa autorskie, ale tylko „w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron”. Czyli z reguły nie będzie wiadomo, w jakim ostatecznie zakresie. I z reguły nie będzie to wystarczające do przeniesienia praw dalej na klienta.

Co więc zrobić? Podpisać z pracownikiem umowę o przeniesieniu praw autorskich. I w niej wskazać zakres przeniesienia praw (pamiętaj, że umowa obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione!). Możesz też w umowie uregulować kwestię wykonywania autorskich praw osobistych do utworów.

Zleceniobiorcy i inni podwykonawcy

W przypadku, gdy korzystasz z pomocy osób na podstawie umów zlecenia, o dzieło itp., to pamiętaj, że w przypadku tych umów nie ma przepisu, który przewidywałby automatyczne przejście praw w choćby niewielkim zakresie. Musisz więc o te prawa postarać się sam.

Co do zasady majątkowe prawa autorskie mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy. Wyjątkiem jest np. wskazany powyżej przepis dotyczący utworów pracowniczych. Ale i nawet w takim przypadku bezpieczniej jest zawrzeć umowę. A w przypadku zleceniobiorców i innych podwykonawców jest to Twój obowiązek. Jeśli oczywiście chcesz te prawa przenieść dalej na swojego klienta.

Bardzo ważne jest to, że umowa o przeniesienie praw autorskich wymaga formy pisemnej. Umowa zawarta w innej formie będzie nieważna. A zeskanowanie podpisanej umowy i wysłanie jej mailem to nie forma pisemna, chyba że zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zdjęcia stockowe

Jeśli w pracy dla klienta Twoja agencja wykorzystuje zdjęcia stockowe i inne gotowe materiały, to prawie na pewno nie posiada do nich praw autorskich. Takie zdjęcia z reguły dostępne są na podstawie licencji, a licencja to nie przeniesienie praw. Nie możesz zatem przenieść tych praw na klienta.

W takiej sytuacji w umowie z klientem należy zastrzec, że przeniesienie praw nie obejmuje takich materiałów. Oczywiście jeśli licencja na to pozwala, to możliwe jest udzielenie dalszej licencji. Ale każdorazowo wymaga to sprawdzenia.

Nabycie praw autorskich do każdego projektu

Nawet jeśli już zawarłeś z pracownikami i podwykonawcami umowy dotyczące praw autorskich, to i tak przy każdym projekcie musisz zweryfikować, czy zakres nabycia praw jest wystarczający do ich przeniesienia na klienta.

Jak już pisałem, wymagania klientów mogą być różne. I zawarte wcześniej umowy z pracownikami i podwykonawcami mogą tych wymagań nie uwzględniać. Za każdym razem sprawdzaj więc, jakie prawa posiadasz i czy możesz je przenieść na klienta.

Jaki z tego morał? Podpisując z klientem umowę, najpierw sprawdź, jakie prawa przysługują Twojej agencji reklamowej. I zadbaj o nabycie praw autorskich od swoich pracowników i podwykonawców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *