Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Nowe przepisy dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa

Jak niedawno pisałem, 4 września 2018 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. W założeniu przepisy te mają wzmocnić ochronę przedsiębiorców przed ujawnieniem, wykorzystaniem lub pozyskaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. To, czy ten cel zostanie zrealizowany, okaże się w przyszłości. Wiele w tym zakresie będzie zależało od samych przedsiębiorców – tego, czy podejmą środki niezbędne do ochrony poufnych informacji. Najczęstszym problemem w tego typu sprawach było nie to, że ustawowa ochrona była zbyt słaba, ale to, że sami przedsiębiorcy niedostatecznie chronili istotne informacje, po pomoc zwracając się dopiero wtedy, gdy np. były pracownik zdążył już skopiować i wykorzystać ich bazę klientów. Nowe przepisy dają nowe możliwości w tym zakresie i może będą stanowiły motywację do przeglądu i wzmocnienia sposobów ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w Twojej firmie.

A poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany wynikające z nowej ustawy.

Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa

Zmianie uległa sama definicja tajemnicy przedsiębiorstwa, przez którą według nowych przepisów rozumie się:

 • informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje,
 • posiadające wartość gospodarczą,
 • które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,
 • o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Pierwsze dwa elementy są zasadniczo zbieżne z dotychczasową definicją. Trzeci element definicji został rozszerzony. Dotychczas mowa była o informacjach „nieujawnionych do wiadomości publicznej”, a obecnie ustawa wymaga, aby informacje „nie były powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie były łatwo dostępne dla takich osób”.

Istotniejsza może być zmiana w czwartym elemencie powyższej definicji. Nadal aby informacja stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa, przedsiębiorca musi podjąć środki w celu utrzymania jej w poufności. Tyle że do tej pory środki te musiały być „niezbędne”, a teraz przedsiębiorca ma dochować „należytej staranności”, co może stanowić o zwiększeniu wymagań stawianych przedsiębiorcy chcącemu chronić istotne informacje. Niemniej jest to podstawowy powód do tego, abyś zastanowił się, czy dochowujesz „należytej staranności” w celu utrzymania tych informacji w poufności.

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Nowa ustawa precyzuje również przypadki, w których dochodzi do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji:

 1. ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
 2. pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji, plików elektronicznych obejmujących te informacje lub umożliwiających wnioskowanie o ich treści,
 3. wykorzystanie lub ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i narusza obowiązek ograniczenia ich wykorzystywania lub ujawniania wynikający z ustawy, czynności prawnej lub z innego aktu albo gdy zostało dokonane przez osobę, która pozyskała te informacje, dokonując czynu nieuczciwej konkurencji,
 4. ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji także wówczas, gdy w chwili ich ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania osoba wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła wiedzieć, że informacje zostały pozyskane bezpośrednio lub pośrednio od tego, kto wykorzystał lub ujawnił je w okolicznościach określonych w punkcie powyżej; z kolei wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa polegające na produkowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, a także przywozie, wywozie i przechowywaniu w tych celach towarów stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli osoba dokonująca wskazanej czynności wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła wiedzieć o tym, że właściwości towarów, w tym estetyczne lub funkcjonalne, proces ich wytwarzania lub zbywania zostały w znacznym stopniu ukształtowane w następstwie czynu nieuczciwej konkurencji, dokonanego w okolicznościach określonych w punkcie powyżej.

Jednocześnie nowa ustawa precyzuje również, kiedy nie dochodzi do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji:

 1. pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, jeżeli nastąpiło w wyniku niezależnego odkrycia lub wytworzenia albo obserwacji, badania, rozłożenia na części, testowania przedmiotu dostępnego publicznie lub posiadanego zgodnie z prawem przez osobę, która pozyskała informacje i której uprawnienie do pozyskania informacji nie było ograniczone w chwili ich pozyskania,
 2. ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, gdy nastąpiło w celu ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem, w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi lub w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia, działania z naruszeniem prawa dla ochrony interesu publicznego, lub gdy ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wobec przedstawicieli pracowników w związku z pełnieniem przez nich funkcji na podstawie przepisów prawa było niezbędne dla prawidłowego wykonywania tych funkcji.

Sytuacja prawna pracowników

Istotną zmianą jest również to, że poprzednie przepisy ograniczały ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa w relacjach pracownik – pracodawca do trzech lat po ustaniu stosunku pracy. W nowych przepisach brak jest takiego ograniczenia.

Już na pierwszy rzut oka widać, że ustawodawca znacznie rozszerzył regulację dotycząca tajemnicy przedsiębiorstwa, w wielu wypadkach doprecyzowując, kiedy dochodzi i kiedy nie dochodzi do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji. Nadal jednak w wielu miejscach ustawa posługuje się zwrotami nieprecyzyjnymi, które dopiero będą musiały zostać wyjaśnione w orzecznictwie sądowym.

Nowe środki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

Pamiętaj jednak, że zmiany nie ograniczają się jedynie do zmian w definicji tajemnicy przedsiębiorstwa i w zakresie zachowań, które stanowią lub nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji. Nowa ustawa wprowadziła również nowe środki ochrony. Należą do nich w szczególności:

 1. możliwość zobowiązania pozwanego przez sąd do podania do publicznej wiadomości informacji o wyroku albo treści wyroku.
 2. możliwość zobowiązania pozwanego przez sąd do zapłaty na rzecz poszkodowanego stosownego wynagrodzenia, w wysokości nie wyższej niż wynagrodzenie, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez poszkodowanego zgody na korzystanie z informacji, przez czas nie dłuższy niż do ustania stanu tajemnicy.

Na koniec pamiętaj, że nowe przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji regulujące ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa stosuje się do oceny stanów faktycznych, zaistniałych po jej wejściu w życie. Tym samym, jeśli do naruszenia doszło w okresie obowiązywania poprzednich przepisów, to zastosowanie znajdą właśnie te stare przepisy.

Mam nadzieję, że z mojego artykułu dowiedziałeś, w szczególności, że:

 1. aby można było mówić o tajemnicy przedsiębiorstwa, przedsiębiorca musi przy zachowaniu należytej staranności podjąć działania w celu utrzymania informacji w poufności,
 2. usunięto ograniczenie czasowe w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa w relacjach pracodawca – pracownik,
 3. nowa ustawa wprowadza katalog zachować, które stanowią lub nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w walce z nieuczciwym konkurentem, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. +48 505 975 749

e-mail: info@kancelariamojecki.pl

A jeśli spotkałeś się z opisywanym problemem i chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami, to pozostaw komentarz pod tym artykułem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *