Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Pełnomocnik w sprawach własności intelektualnej

Od 1 lipca 2020 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące spraw własności intelektualnej. Do tej kategorii będą należeć również sprawy dotyczące nieuczciwej konkurencji. A wśród nowych przepisów będzie również przepis dotyczący obowiązkowego korzystania z pełnomocnika w niektórych z tych spraw.

Pełnomocnik w sprawach własności intelektualnej

Przymus adwokacko – radcowski

Zgodnie z nowymi przepisami w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej obowiązkowe będzie zastępstwo stron przez adwokatów, radców prawnych lub rzeczników patentowych.

Jeśli zatem planujesz złożenie pozwu w tej kategorii spraw, powinieneś odpowiednio wcześniej skontaktować się z osobą, która będzie Cię reprezentować w sądzie.

Wyjątkiem są:

1. sprawy, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 zł,

2. sprawy, w których sąd zwolni stronę, na wniosek lub z urzędu, z obowiązkowego zastępstwa przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego; zwolnienie może nastąpić, jeżeli okoliczności, w tym stopień zawiłości sprawy, nie uzasadniają obowiązkowego zastępstwa,

3. sprawy o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego,

4. sprawy w których stroną, jej organem, jej przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem jest sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, a także gdy stroną, jej organem lub jej przedstawicielem ustawowym jest adwokat, radca prawny lub radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

5. sprawy, gdy zastępstwo procesowe Skarbu Państwa albo państwowej osoby prawnej jest wykonywane przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto w sprawach związanych z ochroną praw własności przemysłowej pełnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego może być również przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych.

Pełnomocnik w sprawach własności intelektualnej

Duża część spraw własności intelektualnej będzie się toczyć w nowym (od listopada 2019r.) postępowaniu w spawach gospodarczych. Oznacza to, że samo postępowanie będzie bardziej sformalizowane niż zwykłe postępowanie. Na moim drugim blogu pisałem o tym, jakie wymogi formalne musi spełniać pozew w postępowaniu gospodarczym. W nowym postępowaniu gospodarczym wprowadzone zostały również daleko idące ograniczenia dowodowe (np. ograniczenie dowodu z przesłuchania świadków). Prowadzenie postępowania w tych sprawach będzie wymagało wielu przygotowań. W tych przygotowaniach i w samym postępowaniu może pomóc zawodowy pełnomocnik w sprawach własności intelektualnej. A już niedługo w tym sprawach udział pełnomocnika będzie obowiązkowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *